Pædagogik og metode

I Samala tilrettelægges og udføres de daglige pædagogiske indsatser med udgangspunkt og respekt for det enkelte menneske.

I det daglige samarbejde, brugeren og medarbejderen imellem, arbejdes der med synlige delmål igennem strukturerede handleplaner/ bestillinger. Der vægtes i høj grad en tydelig kommunikation, og dialog imellem brugeren og nær/ fjernmiljø, samt observationer i forskellige arenaer.

I Samala, er der ved ved alle forløb en rød tråd igennem det daglige arbejde med brugeren. 

Den overordnede pædagogiske tilgang, tager afsæt at implementere i en neuroaffektiv forståelsesramme. På det grundlag er vi i organisationen bredt inspireret af forskellige pædagogiske tilgange og metoder, som individuelt tilpasses til det enkelte menneske. 


Børn og unge

Ved forløb med børn og unge, tilrettelægges indsatsen ud fra principperne bag ICS, med særligt fokus på barnets udviklingsmæssige behov:Sundhedsforhold; Skoleforhold og læring; Fritidsforhold og venskaber; Udvikling og adfærd og Familieforhold.


Voksne

Ved forløb med brugere over 18 år, visiteret via voksenparagrafferne, SL § 85, § 107, § 108, tilrettelægges indsatsen ud fra principperne bag Voksenudredningsmetoden (VUM).
Målene fra bevilgende myndighed indplaceres i undertemaerne:
Praktiske opgaver i hjemmet; Egenomsorg; Kommunikation; Mobilitet; Samfundsliv; Socialt liv og Sundhed.

Effektmåling

Der arbejdes med kvalitative og kvantitative målinger.

Dokumentation og effektmåling
Fælles for alle forløb i Samala er, at der anvendes Danjournal, som fælles dokumentation,- og kommunikationssystem. Danjournal anvendes dvs. til effektmålinger af de bevilgende indsatser.