Pædagogik og metode

I Samala tilrettelægges og udføres de daglige pædagogiske indsatser med udgangspunkt og respekt for det enkelte menneske.

I det daglige samarbejde, brugeren og medarbejderen imellem, arbejdes der med synlige delmål igennem strukturerede handleplaner/ bestillinger. Der vægtes i høj grad en tydelig kommunikation, og dialog imellem brugeren og nær/ fjernmiljø, samt observationer i forskellige arenaer.

I Samala, er der ved ved alle forløb en rød tråd igennem det daglige arbejde med brugeren. 

Samala´s overordnede pædagogiske fundament, er en styrkebaseret
og ressourcefokuserende pædagogisk tilgang, omkredset af et neuroaffektiv
fundament, hvor metoder og redskaber individuelt tilrettelægges ud fra den enkelte brugers udviklingsniveau og tilpasningsreaktioner.

Børn og unge

Ved forløb med børn og unge, tilrettelægges indsatsen ud fra principperne bag ICS, med særligt fokus på barnets udviklingsmæssige behov:Sundhedsforhold; Skoleforhold og læring; Fritidsforhold og venskaber; Udvikling og adfærd og Familieforhold.

Voksne

Ved forløb med brugere over 18 år, visiteret via voksenparagrafferne, SL § 85, § 107, § 108, tilrettelægges indsatsen ud fra principperne bag Voksenudredningsmetoden (VUM).
Målene fra bevilgende myndighed indplaceres i undertemaerne:
Praktiske opgaver i hjemmet; Egenomsorg; Kommunikation; Mobilitet; Samfundsliv; Socialt liv og Sundhed.

Effektmåling

Der arbejdes med kvalitative og kvantitative målinger.

Dokumentation og effektmåling
Fælles for alle forløb i Samala er, at der anvendes Danjournal, som fælles dokumentation,- og kommunikationssystem. Danjournal anvendes dvs. til effektmålinger af de bevilgende indsatser.